התקנה של טבוני גז

בחירת מקום: הטבון או גריל הגז מיועד לשימוש במקום פתוח ומאוורר בלבד. אין למקם את הטבון מתחת גג או כיסוי כל שהוא.
יש לשמור את המרחק המינימלי הבא מחומרים דליקים בסביבת התנור- 40 ס”מ מאחור, 40 ס”מ מצדדיו, 40 ס”מ מעליו.
דאג שפתחי הגריל והטבון מאווררים.
על מיכל הגז להיות מעל פני הקרקע קרוב לטבון .
בזמן החלפת מיכל הגז דאג שכל ברזי הגז סגורים ואין מקור הצתה, כגון: סיגריות, מציתים וניצוצות בקרבת מקום. בדוק שציבור הגז אינו סתום, מקופל או סדוק. חוץ מחיבור הצינור לטבון אסור שאף חלק אחר של הצינור ייגע בטבון. הצינור צריך להיות תלוי בחופשיות בין הטבון למיכל הגז.
אם הצינור פגום יש להחליפו בצינור תקני המתאים להולכת גז.

התקנת הצינור

חבר את צינור הגז לאף גומי של התנור וקבע את החיבור בעזרת חבק. אין להדביק את החיבור בסרט הדבקה או דבק נוזלי.

התקנת הווסת

וודא שכפתורי הוויסות של הטבון סגורים.
וודא הימצאות גומיית איטום בחיבור הווסת למיכל.
חבר את הווסת למיכל הגז לפי הוראות ייצרן הווסת.

בדיקת דליפת גז בטבון או בגריל גז

וודא שכפתורי הוויסות של הטבון סגורים.
פתח את ברז הגז של מיכל הגז.
בדוק דליפה על ידי הברשת מי סבון מוקצפים (0.5 כמות מים- 0.5 כמות סבון) על כל החיבורים של מערכת הגז, חיבור הווסת למיכל, חיבור הווסת לצינור וחיבור הצינור לטבון
אין לבדוק דליפת גז על ידי אש גלויה.
אם מופיעות בועות בחיבורים סימן שיש דליפה. סגור את ברז אספקת הגז וחזק את החיבורים. חזור על הבדיקה שנית. אם מופיעות בועות פעם נוספת, אל תשתמש בתנור ופנה לספק.
בדוק דליפת גז מדי פעם או כאשר מחליפים מיכל גז.

חיבור לחשמל

חבר את כבל החשמל לשקע והדלק את נורת התנור במידה וקיימת נורה בדגם שברשותך.
הרחק את כבל החשמל מהטבון \גריל גז בעת הפעלתו.
כאשר הטבון גריל לא בשימוש יש לנתק את הכבל מן החשמל. כמו כן, אין להכניסו לאחסון מייד לאחר השימוש בעודו חם.
אם כבל החשמל נחתך יש להחליפו ע”י חשמלאי מוסמך בלבד.
הרחק מים או כל נוזל שהוא מכבל החשמל.
אין לפרק את הכבל או לנתקו מן הטבון
אין לעשות שימוש בטבון ליד כל מקור מים שהוא (בריכה, מקלחת וכו’), כמו כן אין לעשות שימוש בטבון \גריל גז בקרבת גשם.
אין למקם את הטבון \ גריל גז באזורים לחים או רטובים.
בכדי למנוע התחשמלות- באם נוצר מגע עם נוזל כלשהוא יש לנתק את הטבון ממקור החשמל מיידית תוך שמירת מרחק מהנוזל, לפני שימוש חוזר בטבון יש לבצע בדיקה קפדנית ע”י חשמלאי מוסמך.
אין לחבר טבון זה לשקע החשמל באם הוא נמצא מעל הטבון
באם נעשה שימוש בכבל מאריך, בדוק את תקינותו לפני השימוש.
מתח חשמל – V 220-240.