הפעלת טבון גז

כאשר ברז מיכל הגז סגור, לחץ על כפתור ההצתה. ודא כי יש ניצוץ הדלקה.
פתח את דלת התנור, שמור אותה פתוחה זמן הדלקה!
פתח את ברז מיכל הגז, לאחר מכן לחץ וסובב את כפתור הויסות לגבוה ולחץ על כתור ההצתה.
אם לא מתרחשת הצתה, סובב את כפתור הויסות “Off”המתן כ-5 דקות ונסה שוב.
אם עדיין לא מתרחשת הצתה – סגור את ברז הגז במיכל, נתק את טבו הגז ממיכל הגז צור קשר עם חברתנו.
אם נדרשת הדלקה חוזרת לאחר כיבוי התנור, בעודו חם, יש להמתין מינימום 5 דקות לפני ההדלקה חוזרת!

וסת הגז לטבון וגריל גז

יש להשתמש בטבון שהוא מחובר למיכל גפ”מ (גז פחמימני מעובה). אם הינך משתמש במיכל גז נייד יש להשתמש בווסת לחץ תקני של חברת שאולי גרילס 30 גרם בלבד. חיבור לווסת לחץ גבוה מ- 30 גרם עלול לגרום לנזק בגוף וברכוש. חברתנו אינה אחראית אם חובר ווסת לחץ גבוה. בחיבור למערכת הגז הביתית אין צורך להוסיף ווסת.

טבון או גריל גז מסופק ללא צינור ווסת ללא מיכל. יש לרכוש אותם בחנויות המורשות.

חיבור הטבון או גריל גז למיכל גז

השימוש בצינור נאופרן המוגדר “זרנוק 20” באורך 100 ס”מ .
אין לחבר את מיכל הגז באזור שמתחת לטבון או לגריל הגז אלא מצידו הימני או השמאלי.
יש לבדוק בכל שנה את מצב הצינור. אם הצינור נסדק יש להחליפו. יש להחליף את הצינור בכל מקרה בכל שנתיים.
בשעת ניתוק המיכל הריק, יש לסגור את הברז המכל ולסובב את אום הווסת בעזרת מפתח פתוח מתאים שמאלה (כנגד סיבוב השעון) על לניתוק הוסת ממיכל. יש להקפיד על הימצאות האטם שבאום הוסת. לפני החיבור למיכל יש לוודא כי פתח מיכל הגז נקי וכן פתח החיבור בווסת וכי בחיבור הווסת קיים אטם.
חבר צינור גומי לאף הגומי שבטבון. הדק חבק סביב החיבור.
את צידו השני של הצינור חבר לווסת. הדק חבק סביב החיבור.

חיבור הטבון או גריל גז לנקודת גז ביתית

יש לחבר צינור “זרנוק 20” לברז ביתי באורך שלא יעלה על 3 מ’ ויהיה מהודק בחבק משני צידי הצינור.

לתשומת ליבך

קראו את ההוראות בעיון לפני השימוש.
בגמר השימוש בטבון \גריל גז סגור את ברז מקור הגז. יש להשתמש בגריל מחוץ לבניינים (השימוש בגריל מותר גם במרפסת בתנאי שהיא מאווררת היטב ).
אין למקם את מיכל הגז מתחת לטבון \גריל גז אלא רק לצידו.
אין להשתמש בטבון במפלס הנמוך מפני הקרקע.
לשימוש בגפ”ם (גז פחמימני מעובה) בלבד.
בחיבור לבלון גז נייד יש להשתמש בווסת לחץ 30 גרם.
אין להשכיב את מיכל הגז בזמן האחסנה או בזמן השימוש , עלולה להתרחש דליפה ונוזל עלול להיכנס לצינור הגז.,
פתח את דלת הטבון לפני ההדלקה.
אין להזיז את הטבון בזמן ההפעלה.
אין להשאיר את הטבון פועל ללא השגחה.
ידית פתיחת הדלת עלולה להתחמם בעת השימוש. אחוז רק במרכז הידית. השתמש בכפפת בישול.
הזהר בעת פתיחת הדלת בזמן הבישול. אדים חמים משתחררים מהטבון ועלולים לגרום לכוויות.
ההפעלה הראשונית של הטבון או גריל גז תיעשה בידי מתקין גז מוסמך.
אין לבצע שום שינוי בטבון או בגריל , כל שינוי הינו מסוכן.
אין לאחסן את הטבון או גריל הגז כאשר הוא מחובר למיכל גז אלא במקומות המותרים להפעלתו.
אזהרה- חלקי הגריל \טבון מתחממים מאוד בעת השימוש- הרחק ילדים!!
דאג תמיד שברז אספקת הגז יהיה סגור כאשר הטבון \גריל הגז אינו דולק.
אין לכסות את הגריל \טבון כשהוא חם. תן לו להתקרר לגמרי ואז כסה אותו.
בדוק דליפת גז מדי פעם, או כאשר מחליפים את מיכל הגז.
הרחק את הטבון או הגריל מחומרים דליקים גם בעת האחסנה.
אין להשתמש בתרסיסים (חומרים דליקים) ליד הגריל \הטבון.
אי הקפדה על הוראות אילו עלול לגרום לפגיעות חמורות.
יש לשמור את המרחק המינימלי הבא מחומרים דליקים בסביבת הגריל גז – 40 ס”מ מאחור, 40 ס”מ מצדדיו, 40 ס”מ מעליו.
בכל בעיה או שאלה פנה לחברתנו שאולי גרילס.